Mest leste :
1.
 Nettradioen er oppe og går igjen
2.
 Myrkdalen Fjellandsby veks
3.
 Felles løft for gleda ved å synga
4.
 Gir 27 millionar til forsking på Vestlandet
5.
 MS Lindenes på farten
6.
 St. Olav til Ottar Grepstad
7.
 Formidlar lokal kulturarv til førskuleborn i Hardanger og på Voss
8.
 30 millioner til leselyst i Bokåret 2019
9.
 Sju nye reisemål har fått merket for bærekraftig reisemål
10.
 Vil redusera klimagassutslipp frå avskoging i Noreg
11.
 Daniel på femte plass i NM - opninga
12.
 Rekordstor påmelding til Open Gard i jubileumsåret
13.
 2,35 millionar kroner til kultur i Hordaland
14.
 Den gode sommarkjensla er på plass
15.
 Forbod mot all bruk av eld utandørs i Odda og Ullensvang
16.
 NRK oppfyller ikkje nynorskkrava
17.
 Skandinavisk Tivolipark kjem attende
18.
 Fare for angrep av rognebærmøll i 2018
19.
 Klar for stolpejakt igjen
20.
 Ny strategi for økologisk produksjon

Vil redusera klimagassutslipp frå avskoging i Noreg
- Publisert 29. mai 2018 av Mannsåker, Tone Marie
Furuskog.JPG
Clik on image for large version
Furuskog. Bilete: Tone Mannsåker

Utsleppa frå permanent avskoging i Noreg er på om lag to millionar tonn, eller om lag 3,7 prosent av Norgeg sitt totale CO2 utslepp, i året. Det kjem fram i ein ny rapport utarbeidd på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet

Utgreiinga er eit oppdrag frå Klima- og miljødepartementet (KLD) der Miljødirektoratet er bede om å kartlegga omfang og årsaker til avskoging i Noreg, og identifisera eigna tiltak og verkemiddel for å redusera avskoginga.

Kartlegginga av omfanget og årsakene er gjort av Norsk institutt for bioøkonomi på oppdrag fra Miljødirektoratet.

–Utgreiinga er ein første gjennomgang av mogelege tiltak og virkemiddel, og er ikkje ei anbefaling av kva som bør gjerast for å redusera klimagassutsleppa frå avskoging, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Avskoging vert definert som menneskeskapt permanent omdisponering av skogareal til anna bruk, til dømes til vegar, bustadmråde eller jordbruk. Det er først og fremst produktiv skog med stort CO2 lager som vert avskoga.

Stort samla areal og betydelege klimagassutslepp

Ein stor del av avskoginga skjer ved at eksisterende infrastruktur som til dømes vegar og bustadområde vert bygde ut. Kvar for seg er det små areal, i snitt under 10 dekar, men til saman utgjer dette eit stort areal.

Det vert avskoga om lag 58 kvadratkilometer i Noreg i gjennomsnitt kvart år. Det er nesten like stort areal som Moss kommune.

–Mange bekkar små gjer stor Å, og det gjer at avskoging er ei relativt stor kjelde til klimagassutslepp i Noreg, seier Ellen Hambro.

Ifylgje berekningane i Noregs klimagassrekneskap for skog og arealbruk, fører avskoging til eit klimagassutslepp i Noreg på i overkant av to millionar tonn CO2-ekvivalentar i året. Klimagassutsleppa frå avskoging varierer med eigenskapane til arealet og storleiken på inngrepet og i kor stor grad endringane er reversible.

Utslippa er størst dersom høgproduktive skogareal vert omdisponerte eller dersom all skog og jord vert fjerna til dømes ved bygging av bustader. Omlegging til beite medfører vanlegvis mindre utslepp av klimagassar fordi noko vegetasjon vert ståande og fordi jorda vert lite påvirka.

For naturmangfaldet, er konsekvensane av avskoging avhengig av om området har spesiell naturverdi eller bryt opp og svekkar eit økosystem.

Statlege føringar, aukt kunnskap og informasjon

Offentlege myndigheiter avgjer kva for og kor store areal som kan omdisponerast til utbyggingsføremål og kva som skal takast vare på som ubebygde areal, gjennom sin arealplanlegging.

Aukt informasjon til grunneigarar, sakshandsamarar og beslutningstakarar om årsaker til og konsekvensar av avskoging, kan bidra til aukt bevisstgjering og kunnskap. Det vil vera eit viktig verkemiddel for å redusera avskoging. I dag er det er ikkje sterke nasjonale føringar for korleis kommunane bør ta omsyn til avskoging i arealplanane.

I utgreiinga omtaler Miljødirektoratet relevante tiltak og verkemiddel som kan bidra til at hensynet til avskoging vert innarbeidd i desse prosessane.

–Det er stort press på areal og mange omsyn å ta i arealplanlegginga. Statlege føringar og informasjon kan vera tiltak som sikrar at utbygging ikkje går på kostnad av skogen eller i alle fall skjer så skånsomt som mogeleg, seier Ellen Hambro.

Nyttig verktøy

Nylig publiserte Miljødirektoratet ny statistikk over klimagassutslipp i kommunane. Statistikken skal vidareutviklast. Ein modell for å berekna klimagassutslipp for skog, areal og arealbruksendringar skal etter planen vera på plass ved neste oppdatering.

Dette kan verta eit nyttig verktøy for kommunane når dei skal prioritera mellom ulike typar areal i si arealplanlegging.

 Tips noen om denne saken
Sende til flere mottakere? Separer adressene med komma.

VG RSS
1.
 Morgenoppdatering 25.06.18
Dette er det viktigste som skjedde mens du sov.
2.
 Jonas Hoff Oftebro kom inn på Teaterhøgskolen: – Endelig!
Jonas Hoff Oftebro (22) har for lengst vist at han ønsker å følge i skuespillerfotsporene til foreldrene og storebroren. Nå har han også kommet gjennom det trange nåløyet til Teaterhøgskolen.
3.
 Full borgerkrig i Giskes bakland
Mindre enn et halvt år etter at de to trønderfylkene slo seg sammen, utkjempes det som internt ses som en ødeleggende politisk borgerkrig i det nye Trøndelag Ap. Midt på slagmarken står avgått nestleder Trond Giske (51).
4.
 Kripos bekymret over økning i nettrelaterte voldtekter: – En gjerningsperson kan nå ut til veldig mange
Kripos er bekymret for økningen i voldtekt på nett. I 2017 sto ti personer bak 1195 overgrep på nett, viser en ny rapport. Mange av ofrene er barn.
5.
 EUs dype krise
Flyktningkrisen truer samholdet i EU. Lite tyder på at denne ukens EU-toppmøte vil lykkes.
6.
 Trump med nytt forslag: Vil deportere immigranter umiddelbart uten å gå gjennom rettssystemet
UCLA-sjef mener på sin side at den amerikanske presidentens Twitter-forslag er ulovlig.
7.
 SU går inn for avkriminalisering av narkotika
Sosialistisk Ungdom (SU) vedtok søndag kveld å gå inn for avkriminalisering og utredning av legalisering av narkotika.
8.
 Johnny Depp: – Jeg var så langt nede som det var mulig å komme
Det sier filmstjernen i et lengre intervju med Rolling Stone om tiden da ekteskapet sprakk i 2016 og han fikk store økonomiske problemer i tillegg.


Søk på Radiofolgefonn.no


LOKALE KAMERA

ODDA

VOSS

KVINNHERAD

EIDFJORD

ULLENSVANG

KVAM - ÅLVIK

BERGEN

FOLGEFONNA

GRANVIN


VEGKAMERA

LÅTEFOSS

KLØVET

SELJESTAD

RØLDALSTUNELLEN

VELURE

KVAMSKOGEN

SVELGANE / SKJERVET

EVANGER

VINJE VEST

DYRANUT

HAUKELI

HARDANGERBRUA


Dekningsområde & frekvens

Odda
 Fm:104-104,2-105,5-106
Ullensvang 
 Fm:101-105,2
Voss
 Fm:101,5-104-104,4-104,8-106,3
Granvin
 Fm:101-107,3
Ulvik
 Fm:107
Eidfjord
 Fm: 104-105,9
Kvam
 Fm:104-106-107,3
Jondal
 Fm: 106-107,3
Frekvenskart

Levert av MindIT Solutions AS i samarbeid med Aarekol IT Kompetanse